موسسه حقوقی و داوری اریکه ایرانیان دادبان

در هر جامعه سازمان یافته ای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول دموکراسی ، تقدس و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی مردم نشان دهنده افزایش فرهنگ عمومی حاکمیت قانون و مراقبتهای هیئت حاکمه از توسعه و حصول اطمینان از امنیت قضایی جامعه. حمایت کامل دولت از حقوق آزادی های اساسی فردی ، زیرا احترام به شخصیت افراد و کرامت انسانی آنها را تضمین می کند ، علاقه و حمایت آنها از سیستم حاکمیت جامعه را در ایجاد نظم داخلی و تحرک در برابر تهاجم متقابل تحریک می کند…

advocacy-arikehdadban

جدیدترین مقالات جذاب حقوقی