Category Archives: حقوق تجارت

قوانین مربوط به کار قسمت یک

قوانین مربوط به کار قسمت اول ✍کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟ از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول […]

قانون صدور چک

انواع چک

قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ ماده ۱- انواع چک عبارت است از: ۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. ۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به […]

بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی

بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی قیمت عادله” در قوانین کشور و به ‌رغم اهمیت آن از منظر اجتماعی و عدالتی، تاکنون تعریف دقیقی از آن به‌ عمل نیامده است. این نوشتار ضمن کنکاش انواع قیمت‌ها، به بررسی تاریخی آنها در قوانین پرداخته است. در بررسی قوانین مربوطه، ضمن آشکار شدن معایب و […]

قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها

قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها ماده ۱- ماده (۴) قانون تملک آپارتمانها به ‏شرح زیر اصلاح و (۳) تبصره به‏ آن ملحق مى‏گردد: ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هریک از مالکان قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‏ مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان به‏ […]

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان […]

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد […]

+ +