۱-بنگاهداری، داور در قرارداد بوده است و خودش خریدار ملک بوده و خودش به نفع خود رای داوری داده است بر اساس چه اصل یا قاعده ای می‌توان رای داوری را ابطال نمود؟  دادگاه در بدو امر با تقاضای اجرای رای چه برخوردی دارد؟ قرار رد دادخواست ، قرارداد دعوی یا غیره؟

پ- طرفین دعوا هرگز نمی‌توانند داور دعوای خویش باشند زیرا امکان رعایت اصول دادرسی از جمله اصل بی طرفی و استقلال داور میسر نیست و چنین توافقی باطل است. درخواست متقاضی را رد می‌نماید و صدور قرار موقعیت قانونی ندارد.
در فرضی که مطابق قرارداد داوری، رسیدگی انجام و رای اجرا شده باشد، در صورت مستحق للغیر در آمدن محکوم به رای داوری، مالک اصلی ابتدائاً باید نسبت به ابطال رای داوری اقدام نماید یا مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی طرح دعوی نماید؟ بدوا باید در قالب اعتراض شخص ثالث نسبت به ابطال رای داوری اقدام نماید.
۲- اگر قانون حاکم بر قرارداد اصلی قانون ایران نباشد ولی قانون حاکم بر پروسه داوری (قرارداد داوری) قانون ایران باشد. امکان ابطال رای داور در محاکم ایران وجود دارد؟

پ- پاسخ مثبت است.

۳-سوالی که در خصوص ماده ۲۰ پیش فروش ساختمان مطرح شد، آیا امکان پیش بینی مقام ناصب توسط خود طرفین در صورت استنکاف یکی از طرفین از انتخاب داور وجود دارد؟

پ- بلا مانع است.
۴- در مورد دعاوی مرتبط، در صورتی که توافق طرفین بر اظهار نظر داور در مورد دعوای مرتبط نباشد، آیا امکان درخواست ابطال رای داور از دادگاه وجود دارد؟

پ- به طور مطلق نمی‌توان گفت که از موارد ابطال رای داوری است.
۵-در خصوص اعتراض قبل از ابلاغ رای داوری ، با این فرض که داوری می‌تواند قبل از ابلاغ رای داوری آن را تغییر دهد آیا نظریه اعتراض قبل از ابلاغ درست است و وضعیت اعتراض مذکور چگونه می‌شود؟ آیا  بهتر این نیست که در این خصوص فرض مختلف بار کرد؟

پ- ابلاغ رای داوری برای محکوم علیه حق اعتراض ایجاد نمی‌کند بلکه اثر ابلاغ امکان محاسبه‌ی موعد بیست روز است و اعتراض قبل از ابلاغ هیچ مانعی ندارد.ضمنا داور مشمول قاعده‌ی فراغ دادرس است و پس از صدور رای حق تغییر آن را ندارد.
۶-در خصوص بقای داوری در خصوص اعلام نظر در تعهدات مختلف قرارداد آیا زمانی که ضمانت اجرای تعدی از تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است، چنانچه نظر داور بر فسخ قرارداد باشد و قطعی نیز گردد باز هم می‌شود نسبت به تعهدات دیگر قرارداد فسخ شده تقاضای ارجاع به داوری نمود؟

پ- بله امکان مراجعه وجود دارد.
۷-قراردادی بین شرکت دولتی الف و شرکت پیمانکاری ب منعقد می‌شود و شرط داوری در آن لحاظ می‌شود لیکن در اجرای قانون خصوصی سازی، شرکت الف به شخص ج واگذار شود، با توجه به اینکه مرجع رسیدگی در اختلافات فی مابین شرکت دولتی و پیمانکار موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان شورای عالی فنی است، تکلیف داوری مندرج در قرارداد با توجه به انتقال شرکت دولتی الف چیست؟

پ- داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اختیاری است.

۸-خواهان داور خود را معرفی نموده و به دلیل عدم تعیین داور از سوی خوانده، دادگاه داور خوانده و سرداور تعیین نموده و هرسه داور حضور دارند اسناد و مدارک وجود دارد لیکن داور خوانده به خوانده دسترسی ندارد. رسیدگی به چه صورتی باید انجام شود؟

پ- به هر شکلی که هیات داوران امر ابلاغ را نسبت به خوانده به عمل آورند کفایت می‌کند و دسترسی داور خوانده به خوانده وجود ندارد بدیهی است که داور یکی از اصحاب دعوا وکیل مدافع وی نمی‌باشد.
۹-ظاهراً نمی‌توان در موارد سکوت قواعد داوری، به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد چرا؟ به عبارت دیگر چرا نمی‌توان مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی در داوری اجرا کرد؟

پ-زیرا رعایت تشریفات از سرعت در داوری خواهد کاست و کارامدی نهاد داوری را متزلزل می‌کند.
۱۰-اگر داور از طرفین اختیار صلح داشته باشد و بین طرفین سازش صورت گیرد به این سازش صورت گرفته چه نامی اختصاص می‌یابد؟ با توجه به اینکه داور نمی‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند.

پ-داور باید بر اساس اختیار حاصله حکم صادر کند نه گزارش اصلاحی .
۱۱-در صورت صدور حکم داوری در خصوص ملک مشخص، و انتقال آن پس از صدور حکم نحوه اجرای حکم به چه شیوه ای خواهد بود؟

پ-حکم غیر قابل اجرا است مگر پس از بی اعتباری انتقال صورت گرفته که مستلزم اقامه دعوا است.
۱۲-با توجه به مباحث گفته شده در جلسات امروز و دیروز، با عنایت به اینکه آرائی داوری بعضاً با توجه به گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد جایگاه کارشناسان در مباحث داوری در کجاست؟ آیا مشمول آئین دادرسی مدنی است؟

پ-نظریه کارشناسی باید به طرفین ابلاغ تا اصل تناظر محقق شود لیکن مشمول مقررات مندرج در قانون آ.د.م نمی‌باشد.

۱۳-آیا در دعوای مطروحه نزد داور به خواسته فسخ قرارداد قائل به استقلال شرط داوری در حقوق داوری داخلی هستید؟

پ-دعوای اعلام فسخ ارتباطی به بحث استقلال شرط داوری ندارد و داور همواره صالح به رسیدگی است.
۱۴-آیا اطلاق لفظ “حکم” به “رای داوری” در حقوق داوری داخلی صحیح است؟

پ-به نظر می‌رسد صدور رای داوری همواره نباید در قالب حکم باشد و می‌تواند به صورت قرار نیز تحقق یابد.
۱۵-جناب دکتر چرا به اعمال ماده ۲ با دید جزایی می‌نگرید که با شبه از آن رفع اثر کنید در حالی که یک ضمانت اجرای جدی امر حقوقی است که باید در پشتوانه داوری و آراء داوری استفاده از آن را تجویز نمود. ضمانت توسعه داوری است.

پ-نیاز به تصریح و تقنین دارد اصل نظر شما که به توسعه نهاد داوری منجر می‌شود ممدوح است اما ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام دادگاه هاست و داوری دادگاه نیست بلکه مرجع مخلوق ترازی طرفین است.
۱۶-آیا داور نیز چون قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید (اصل ۱۶۷)

پ-پاسخ مثبت است.
۱۷-در خصوص نحوه تعیین داور مرضی الطرفین توضیحاتی ارائه فرمایید.

پ-داور مورد قبول طرفین که ممنوعان مطلق نباشد داور مرضی الطرفین است.
۱۸-در حل و فصل اختلاف وشرط داوری آمده است: در مرحله اول نظر کارشناس یا هر شخص مرضی الطرفین برای هر دوطرف معتبر و لازم الاجرا است در غیر اینصورت اختلاف فیمابین به موجب آراء مراجع قضایی حل و فصل خواهد شد منظور چیست؟ داور است یا کارشناس

پ-دادرس باید اراده طرفین را احراز کند تا توصیف صحیحی به عمل آورد لیکن به نظر ما جمله‌ی اخیر زاید است و صدور رای معتبر و لازم الاجرا افاده‌ی التزام به داوری را می‌نماید.
۱۹-چنانچه در قراردادی قید شود در صورت حدوث اختلاف در مفاد قرارداد یا اجرای آن موضوع به داور مقید یا مطلق ارجاع می‌شود آیا در صورت حدوث اختلاف داور می‌تواند حکم به ابطال قرارداد صادر نماید.

پ-در داوری داخلی به استناد م. ۴۶۱ قانون آ.د.م و رویه قضایی پاسخ منفی است.
۲۰-چگونه می‌توان هزینه داوری و حق الوکاله وکیل را در رای داوری از محکوم علیه مطالبه نمود؟

پ-به صرف تقاضا از داور یا مرجع داوری .
۲۱- طبق ماده ۲۰ قانون پیش فروش آپارتمان، داوری در این قراردادها الزامی است. اگر شرط داوری توسط طرفین در قرارداد (عادی) ذکر نشود، آیا بازهم طرفین ملزم به اجرای ماده ۲۰ و تعیین داور هستند؟
پ-بله
۲۲-آیا مرجعی که طبق قانون بورس تحت نام داوری صالح به رسیدگی است، از نظر ماهیتی نیز داوری محسوب می‌شود یا آن را مرجع شبه قضایی(اداری) می‌دانید؟

پ-خیر داوری نیست مرجع وابسته به قوه مجریه و اصطلاحا شبه قضایی است.
۲۳-آیا به نظر شما استناد داور به مقررات بین المللی مندرج در معاهدات در تقویت یا رد اصل ۱۶۷ ق. اساسی ممکن است؟ (در داوری‌های داخلی)، آیا این امر باعث نقض مقررات موجد حق است یا خیر؟ آیا منظور از مقررات موجد حق صرفاٌ حقوق مندرج در قوانین ملی است یا فراتر از آن؟

پ-در فرض سوال امکان آن قابل تصور است-خیر-قواعد ماهوی قابل اعمال در رژیم حقوقی ایران مطمح نظر است نه صرف مصوبات مجلس شورای اسلامی.
۲۴-اگر رای داور ابلاغ قانونی شده باشد و ابلاغ واقعی به عمل نیامده باشد آیا برای صدور اجرائیه و اجرای رای داوری موانعی به وجود می‌آید؟

پ-خیر مهم اصل ابلاغ است نه شیوه‌ی آن.
۲۵-داوری رای را صادر کرده قبل از ابلاغ متوجه ایراد و اشتباه شده و اصلاح نموده حال چگونه می‌توان اجازه داد قبل از ابلاغ  اعتراض صورت پذیرد؟ آیا بهتر نیست اعتراض قبل از ابلاغ مورد پذیرش نباشد؟ آیا در واقع ابلاغ اراده ظاهری داور نمی‌تواند باشد؟

پ-در فرض سوال رای تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود که باز هم قابل اعتراض است و این رای نیز قبل از ابلاغ قابل اعتراض است. شرط داوری مورد توافق قبل از لازم الاجرا شدن قانون مرجح است.
۲۶-در جلسه تعیین داور خوانده وکیل معرفی می‌کند ولی به او اختیار تعیین داور نمی‌دهد بنابر پیشنهاد وکلای طرفین دادگاه داور تعیین می‌کند و حتی در طول داوری خوانده با او مکاتبه می‌کند. پس از صدور رای داور تحت این عنوان که وکیل اختیار تعیین داور را نداشته خوانده تقاضای ابطال رای داور را می‌نماید. بنظر شما صرف حضور وکیل در جلسه به معنای این اختیار هم هست یا این مورد از موارد ابطال رای داور است؟

پ-اولا تعیین جلسه‌ی دادگاه برای تعیین داور ضروری نیست. ثانیا در فرض سوال دادگاه داور را تعیین کرده است و ارتباطی به وکیل ندارد.ثالثا در فرض معرفی داور از سوی وکیلی که این اختیار را ندارد رای داوری قابل ابطال است.
۲۷-در خصوص درخواست تخلیه ملک تجاری داور حکم به تخلیه ملک با پرداخت مبلغ ۲۶۲ میلیون تومان از ناحیه مالک به مستاجر داده شده است آیا رای مذکور لزوماً باید به نظر هیئت داوری برسد یا نه  چنانچه بایستی در دیوان مطرح شود با توجه به انقضای مدت ۳ ماهه آثار حقوقی مرتب با رای چگونه خواهد بود.

پ-سوال مفهوم نیست و ذکر نشد که تحت قواعد داوری مرکز داوری طرح شد یا خیر.

۲۸-اثر زوال مدت داوری بر فرآیند داوری چیست؟ اثر زوال مدت داوری بر موافقت نامه داوری چیست؟
پ-با زوال مدت بر مبنای رویه قضایی داوری زایل می‌گردد و دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.
۲۹-پس از اعلام رای داوری آیا طرفین می‌توانند از یکی یا کلیه داورها در محاکم طرح دعوی بنمایند یا خیر؟

پ-خیر مگر در مورد مسوولیت مدنی داوران .
۳۰-منظور قانونگذار در مواد مربوط به داوری که ارجاع دعاوی ادارات دولتی را با اخذ مجوز از دولت و مجلس مجاز دانسته، منظور از ادارات یا نهادهای دولتی چه دستگاه هایی هستند؟ آیا شرکت‌های نیمه دولتی و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت که اکثریت سهام آنان به دولت تعلق دارند نیز می‌بایست جهت ارجاع دعاوی از دولت مجوز بگیرند؟ ضمن اینکه همین دستگاه‌ها با استفاده از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی جهت اجرای احکام داوری از نماینده حقوقی استفاده می‌نمایند که برای دادگاه یک تضادی ایجاد می‌گردد که اگر دولتی هستید چرا داوری و اگر خصوصی بودید و به داوری مراجعه کردید نماینده حقوقی معنی ندارد.

پ-چنین ماده ای در قانون وجود ندارد به ماده ۴۵۷ از قانون آ.د.م مراجعه نمایید.
۳۱-در رویه قضایی محاکم به کرات ملاحظه شده است که در صورت وجود شرط داوری در قرارداد به جای صدور قرار ارجاع امر به داوری مبادرت به صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم صلاحیت می‌نمایند. به عقیده شما این رویه صحیح است یا می‌باید قرار ارجاع امر به داوری صادر شود و اینکه توافق داوری در جریان رسیدگی قضایی یا قبل از آن صورت گیرد در نحوه عمل دادگاه موثراست؟

پ-قرار ارجاع امر به داوری در قوانین فعلی موقعیت قانونی ندارد وعملکرد قضات مبنی بر صدور قرار رد دعوا صحیح است.
۳۲-شرط داوری قرارداد پایه، به اسناد تجاری یا بانکی مربوط به آن مثل ضمانت نامه بانکی یا سفته یا چک صادره بابت قرارداد تسّری دارد؟ در صورت ظهر نویسی سفته یا چک مربوط به این قرارداد وانتقال سفته یا چک یه ثالث (بدون انتقال قرارداد) شرط داوری به منتقل الیه اسناد تجاری هم تسرّی دارد؟ در صورتی که سند رسمی دیگری به سند عادی الحاق شود به صورت موخر یا همزمان و پیوند و ارتباطی میان آنها باشد تسرّی شرط داوری ممکن است؟

پ-بله مگر اینکه این اسناد به شخص ثالث منتقل شود-شرط داوری به قرارداد‌های الحاقی نیز تسری می‌یابد.
۳۳-آیا شرکت دولتی یا نهاد عمومی که متولی اموال عمومی است و در یک قرارداد به دلیل جهل به موضوع بدون اخذ مجوز از هیات دولت و مجلس شرط داوری قرار داده است می‌تواند به همین دلیل عدم اخذ مجوز به ایراد شرط داوری طرف مقابل دفاعیه ارائه کند.
پ- پاسخ مثبت است.
۳۴-یک قراردادی بین یک شرکت خارجی که در سلیمانیه عراق می‌باشد با یک شرکت ایرانی با موضوع فروش سنگ آهن از طرف شرکت ایرانی به آنها منعقد شده است. بر طبق قرارداد نصف مبلغ از طرف شرکت خارجی پرداخت شده هرچند مبلغ قرارداد به دلار بوده اما مبلغ به ریال واریز شده است.حال بر اساس شرط داوری موجود در قرارداد دادگاه داور تعیین کرده است. و اما اول اینکه آیا قرارنامه داوری را می‌توان با وکالت آنها منعقد کرد؟ تا کنون به جز وکلا هیچ کس دیگری با داور در ارتباط نبوده. آیا باید وکالتنامه تمبر شده از وکلا گرفت؟

پ-بخش اول سوال مفهوم نیست و در بخش دوم عرض می‌شود که رعایت شرایط شکلی وکالت نامه در مرجع قضایی نزد داور لازم نیست بقیه بخش‌های سوال ارتباطی به مبحث داوری ندارد.
۳۵-اگر رای داوری در یک کشور طرفدارانه صادر و در همان کشور یا کشور دیگری نیز طرفدارانه اجرا شود راهکار اجرا چیست؟

پ-سوا کلی و نیازمند ارایه توضیح است-وقتی حکمی ولو اشتباه صادر و قطعی و اجرا هم بشود و هیچ طریق اعمال شکایت نیز متصور نباشد کاری نمی‌توان کرد.
۳۶-در خصوص رفع ابهام ،چنانچه داور فوت کند یا رفع ابهام نکند تکلیف چیست؟

پ-حکم غیر قابل اجرا خواهد بود.

۳۷-آیا آراء صادره ار داوری‌ها به راحتی در ایران قابلیت اجرا دارند؟ به عبارتی دیگر آیا قانون اساسی شرطی در این خصوص لحاظ نموده؟

پ-خیر-اجرای رای داوری خارجی در ایران به آسانی و تحت مقررات مندرج در کنوانسیون نیویورک قابل اجرا خواهد بود.
۳۸-در صورت صدور رای از داوری، مبنی بر پرداخت خسارت زمانی تا زمان صدور رای داوری، آیا دادگاه‌های ایران چنین رای ای را اجرا می‌کنند یا خیر؟ آیا بهره در نظر گرفته می‌شود؟

پ-بله در ایران اجرا می‌شود و بر خلاف نظم عمومی قلمداد نمی‌شود.
۳۹-آیا این امکان برای داور وجود دارد که رای بر ملی کردن یک شرکت چند ملیتی یا فراملی دهد؟

پ-با صدور رای داوری شرکت‌های چند ملیتی ملی نمی‌شوند بحث مربوط به تابعیت شرکت‌های تجاری مفصل است و جای بحث آن اینجا نیست.
۴۰-در اعتراض ثالث به رای داور، فرمودید دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد. با توجه به اینکه ثالث به دلیل حق مورد تعرض خود، اعتراض داده، دادگاه هم که نمی‌تواند وارد به ماهیت حق شود، پس چگونه باید رای دهد؟

پ-دادگاه صرفا به ماهیت اصل اختلاف اولیه حق ورود ندارد لیکن به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهیتی می‌کند.
۴۱-آیا مفاد م ۴۷۸ ق.آ.د.م مبنی بر اینکه جریان دعوای کیفری که در رای داوری موثر است، موجب توقف جریان داوری تا صدور حکم محکمه کیفری است، در داوری‌های تجاری بین المللی هم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است؟ (با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین المللی ایران (۱۳۷۶) چنین مقرره ای پیش بینی نشده است.)

پ-خیر
۴۲- چنانچه رای داور مبتنی بر ایجاد حقی باشد که شخص ثالث از آن منتفع می‌شود و با ابطال رای داوری عملاً حق شخص ثالث متاثر می‌شود، در این مورد هم می‌توان گفت در مورد حقی قضاوت نشده است؟ بنابراین قابلیت اعتراض شخص ثالث وجود ندارد؟

پ-استفاده غیر مستقیم شخص ثالث از حکم داور وی را ذی نفع در اعتراض شخص ثالث قلمداد نمی‌کند.

۴۳-آیا محکوم علیه رای داوری می‌تواند تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری نماید و یا درخواست تقسیط نماید؟

پ-بلی
۴۴- آیا سازمان میراث فرهنگی از پرداخت هزینه  داوری معاف است؟

پ-خیر
۴۵-اگر داور به هر انگیزه ای از قبیل اخذ درصد هنگفت از محکوم به  از تسلیم رای خودداری نماید علاوه بر ضمانت اجرای ماده ۴۷۳ آیا مبنا و مستندی وجود دارد که الزام او را برای اجتناب از تضیع بیشتر حقوق محکوم له نیز به تسلیم رای خواست ؟

پ-پاسخ منفی است.
۴۶-آیا تصمیم دادگاه را با تعریف قانون مدنی از سند منطبق می‌دانید؟ که شعبه دیگر نتواند بر خلاف آن، تصمیم دیگری بگیرد.

پ-بله-مگر به حکم خود قانون.

۴۷-آیا دادگاه می‌تواند با استناد به این اطلاع علیرغم عدا ابلاغ، مدت زمان ۲۰ روزه را شروع اطلاع دانسته و اعتراض را به دلیل انقضاء مدت، رد نماید؟

پ-خیر
۴۸-در صورت ارجاع امر از ناحیه دادگاه، تکلیف دادگاه در خصوص پرونده اصلی چیست؟

پ-پرونده‌ی اصلی تا حصول نتیجه‌ی رسیدگی نزد داور مقید به وقت نظارت خواهد شد.
۴۹-آیا می‌توان در قراردادهای بیمه و کارگر و کارفرما شرط داوری را گنجاند؟

پ-در قرار داد بیمه بلا اشکال است و در رابطه‌ی کارگر و کارفرما بر خلاف قانون کار و باطل است.
۵۰-اگر دادگاه تجدید نظر به دعوی ابطال رای داور رسیدگی کند مرجع تجدید نظر چه دادگاهی است؟

پ-رای دادگاه تجدید نظر قطعی و غیر قابل تجدید نظر است مگر آنکه به صورت غیابی صادر شود که صرفا در همان شعبه قابل واخواهی است.