ثبت شرکت بامسئولیت محدود

این نوع شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکتهایی است که از جانب عموم به ثبت می رسد . این شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند .

نکات مربوط به شرکت بامسئولیت محدود
۱-هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.
۲-قید عبارت بامسئولیت محدود در ثبت اینگونه شرکت الزامی است ، در غیر اینصورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.
۳-نام هیچ یک از شرکاء نباید در کنار اسم شرکت درج شود در غیر اینصورت آن شریک در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن است و وی مسئولیت کلیه تعهدات و قروض شرکت بر عهده دارد.
۴- انتقال سهم الشرکه مستلزم رضایت عده ای از شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به ایشان بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
۵-انتقاال سهم الشرکه به غیر فقط از طریق تنظیم سند رسمی امکانپذیر است.
۶-مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت انتخاب شوند.
۷-تصمیمات راجع به شرکت می بایست به تصویب اکثریت شرکایی که مالکیت نصف سرمایه را دارند برسد.
۸-هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی می باشد.
۹-تغییرات راجع به اساسنامه مستلزم تصویب اکثریت عددی شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند.
۱۰- تغییر تابعیت شرکت مستلزم تصویب اتفاق آرا می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء
۲-اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۳-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.
۴-اقرارنامه
۵-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.

شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت بامسئولیت محدود از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد. همان طور که از نام شرکت مشخص است در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض و تعدات کافی نباشد ، هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمامی قروض می باشد.

نکات مربوط به شرکت تضامنی

۱-در ثبت شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء قید شود .

۲-در این شرکت منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر اینکه  در شرکتنامه  غیر از این مقرر شده باشد.

۳-در این شرکت شرکاء می بایست حداقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به عنوان مدیر انتخاب نمایند.

۴-انتقال سهم هریک از شرکاء در این شرکت منوط است به رضایت تمام شرکاء .

۵-هرگاه شخصی به عنوان شریک ضامن داخل در شرکت شود ، وی متضامناًمسئول قروضی هم که قبل از حضور وی وجود داشته است خواهد بود.

۶-در صورت فوت هریک از شرکاء ، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء

۲-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

۳-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.

۴-اقرارنامه

۵-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.

شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت تضامنی از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی شرکت تجاری محسوب می شوند و سرمایه اینگونه شرکت ها در زمان تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین می گردد. و حداقل شرکا سه نفر می باشد ، و دو نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب می شوند که بازرسین نباید از اعضاء باشند.همچنین حداقل حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت می بایست پرداخت گردد.

نکات مربوط به شرکت سهامی خاص
۱- امضای سهام درشرکتهای سهامی به منزله قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی می باشد.
۲- شرکت های سهامی نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی در بورس اوراق بهادار یا بانک ها عرضه کنند.
۳- کلیه مؤسسین نسبت به اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولی تضامنی دارند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت
۱- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء
۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین
۳- اقرارنامه
۴- داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.
۵- اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.
شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت سهامی خاص  از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.

ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرکایه ای است که در شرکت گذاشته باشند.

نکات مربوط به شرکت نسبی

۱-ذکر عبارت شرکت نسبی و حداقل نام یکی از شرکاء در زمان ثبت شرکت ضروری است.

۲-اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض و تعهدات کافی نباشد هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که دارند مسئول پرداخت قروض می باشند.

۳-شخصی که به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی وارد می شود به میزان سرمایه ای که می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که قبل از ورود او وجود داشته است .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء

۲-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

۳-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.

۴-اقرارنامه

۵-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.

*نحوه تأسیس و انحلال شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی است و تنها وجه تمایز این دو شرکت در میزان مسئولیت مدنی هریک از شرکا بعد از انحلال شرکت در مقابل بستانکاران می باشد.
شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی در شرکت نسبی از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.

ثبت مؤسسه

ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است: مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
 

موسسات غیر تجارتی به دوقسمت تقسیم می‌شوند:
۱- موسساتی که هدف از تشکیل آن‌ جلب منافع وتقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود.
۲- موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا غیر باشد اینگونه موسسات موسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند.
 
مدارک لازم جت ثبت مؤسسات غیر تجاری
١- اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها وتکمیل و امضا توسط شرکاء
٢- تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء
٣- تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه.
۴- فتوکپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح درشناسنامه یک کپی ازآن.
۵- اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.
۵/۱- قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می‌باشد.
۵/۲- امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.