قانون مناطق آزاد

پرسش و پاسخدسته بندی: Questionsقانون مناطق آزاد
asked 1 سال ago

با سلام و احترام
سئوال حقوقی داشتم در صورت امکان پاسخ فرمایید:
آیا قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مناطق آزاد کشور  هم می شود؟
در ماده پنج قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صراحت گفته که:
ماده هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخـصیت حقـوقی مـستقل
تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره میشود. این شرکتها و شرکتهای
وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت
مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهنـد شـد و در
موارد پیشبینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
 در خصوص شکایت استخدامی بنده از یکی از مناطق آزاد کشور، شعبه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به رد شکایت بنده نموده اند این در حالیست که این ماده قانونی  در نظر این حقیر شامل مناطق ازاد نمی شوند، لطفا در صورت امکان بنده را راهنمایی کنید. ممنون