منشور اخلاقی متقاضیان

۱ـ‌ متقاضی حق دارد تمامی افرادی را که در جهت ارائه خدمات حقوقی به ایشان خدمات می‌دهند شناسائی کامل نموده و از توان علمی و تجربی آنان مطمئن شود

۲ـ ‌متقاضی حق دارد مدارک قانونی وکلای خود و سایر افراد مؤسسه را رؤیت نماید

۳ـ ‌متقاضی حق دارد از نحوه تصمیمات قضائی مجموعه خدماتی خود مطلع گردد

۴ـ ‌متقاضی حق دارد نسخه‌ای از کلیه قراردادهائی را که امضاء ‌می‌کند تحویل بگیرد

۵ـ ‌متقاضی حق دارد از کلیه دادخواست‌ها، ‌لوایح و اقدامات دیگر پرونده کپی برداری نماید

۶ـ ‌متقاضی حق دارد هر مدرکی به مؤسسه تحویل می‌دهد رسید دریافت نماید

۷ـ ‌متقاضی حق دارد هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد خود را باطلاع مسئولین مؤسسه برساند

۸ـ ‌متقاضی حق دارد در خصوص کلیه وجوهی که پرداخت می‌کند رسید معتبر بخواهد

۹ـ ‌متقاضی حق دارد از تمامی تصمیمات که توسط مقامات رسیدگی‌کننده اتخاذ می‌شود مطلع گردد

۱ـ‌ متقاضی حق دارد از کلیه مسئولین مؤسسه رعایت قانون را به نحو مطلوب و شایسته بخواهد